Pradžia / Naujienos / Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicija, skirta palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui

Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicija, skirta palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui

Vasario mėnesį apsilankę Palangos viešosios bibliotekos parodų salėje galėsite geriau prisiminti bei pažinti vieną ryškiausių asmenybių - palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Žemaičių vyskupystės muziejaus parengta 12 stendų ekspozicija kviečia stabtelti ties esminiais žmogaus būties klausimais: kančia ir viltimi, pareiga ir ištikimybe, bičiulyste ir tarnavimu, džiaugsmu ir mirtimi. Be Dievo įsikišimo Sūduvos ūkininkų piemenėlis, našlaitis vargu ar kada būtų ištrūkęs iš gimtojo Lūginės kaimo, esančio penki kilometrai nuo Marijampolės, į platųjį pasaulį ir atlikęs daug didžių darbų.

Šių dienų Lietuvai labai trūksta erudicijos, tolerancijos visoms tautoms ir jautrumo skurstantiesiems. Jurgis Matulaitis gimė 1871m. Mokėsi Kelcų, Varšuvos kunigų seminarijose, Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1898  įšventintas kunigu. Fribūre (Šveicarija) gavo teologijos daktaro laipsnį. Dėstė Kelcų kunigų seminarijoje, Varšuvoje ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, dėstė sociologiją Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1909 m. davė pirmuosius vienuolio įžadus. 1914–1918 m. gyveno Varšuvoje, įsteigė vienuolyną Belianuose, globojo našlaičių prieglaudą. 1918 m. atgaivino marijonų centrą Marijampolėje. Paskiriamas vadovauti Vilniaus vyskupijai. 1925 m. polonizacijos šalininkų spaudžiamas atsisakė šių pareigų. Popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas arkivyskupu bei Lietuvos apaštališkuoju vizitatoriumi. 1927 m. mirė Kaune. 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtas palaimintuoju. Visu savo gyvenimu, tarnyste Dievui ir žmonėms vadovavosi savo vyskupiškame herbe įrašytu šūkiu – „nugalėk blogį gerumu“. Kviečiame apsilankyti.