Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Jurgutis Pranas (1894 01 06 – 1981 08 28)

Jurgutis Pranas (1894 01 06 – 1981 08 28)

Jurgutis Pranas

   Medicinos felčeris                                                                             

P. Jurgutis  gimė 1894 m. sausio 6 d. Palangoje, čia mokėsi progimnazijoje. 1914 m. jį pašaukė į caro kariuomenę. 1915 m. P. Jurgutis įgijo medicinos felčerio specialybę. Pirmojo Pasaulinio karo metu  jis dirbo sanitariniame traukinyje, kuris veždavo sužeistuosius į Rusijos gilumą. Sanitarinio traukinio darbuotojai  pateko į vokiečių nelaisvę, ir P. Jurgutis buvo tarp jų. 1918 m., po Bresto taikos sutarties pasirašymo, Sovietų Rusija keitėsi belaisviais su Vokietija.  Karinės kolegijos nutarimu P. Jurgutis buvo grąžintas į Maskvą, pripažintas invalidu ir išleistas namo. Į Palangą pas tėvus  grįžo 1918 m. ir Kretingoje kartu su broliu Antanu įstojo į Lietuvos kariuomenės savanorius. Prisistatęs Kretingos apskrities valdybai, gavo užduotį sutvarkyti vokiečių be priežiūros paliktą Kretingos apskrities ligoninę. Pranas Jurgutis kartu su gydytoju Feliksu Janušiu 1919 m. atkūrė Kretingos apskrities ligoninę. P. Jurgutis dirbo ligoninėje felčeriu-laborantu, o F. Janušis – vyr. gydytoju. Mieste ir apylinkėse siautė šiltinės epidemija. Abu medikai susirgo. F. Janušis  mirė, o Pranas Jurgutis išgyveno, pasveiko, dirbo Kretingos ligoninėje įvairiose pareigose.

1948 m. Kretingos apskrities DŽDT vykdomojo komiteto sveikatos skyrius išsiuntė P. Jurgutį į Palangą įkurti ligoninę. Felčeris tęsė darbą Kretingoje, tuo pat metu energingai rūpinosi Palangos ligoninės steigimu. Ligoninei buvo parinktas sovietinės valdžios konfiskuotas Palangos bažnyčios klebonijos pastatas. Čia iš Vytauto g. 10 buvo perkelta ambulatorija. Trūko lėšų ir inventoriaus. Palangos vykdomojo komiteto pirmininkas K. Želvys iš poilsio namų parūpino ligoninei reikalingas lovas ir kitą inventorių, Sveikatos apsaugos ministerija paskyrė minkštus baldus. Ligoninė buvo atidaryta 1949 m. vasario 1 dieną, vyr. gydytoja Sveikatos apsaugos ministerija paskyrė J. Pareigytę.

P. Jurgutis įgijo tik medicinos felčerio išsilavinimą, bet praktinių medicinos žinių sukaupė kaip gydytojas. Jis buvo gabus organizatorius, kvalifikuotai teikė medicininę pagalbą tiek stacionare, tiek lankydamas ligonius. 1951 m. P. Jurgutis Palangos ligoninėje pradėjo dirbti felčeriu, o nuo 1952 m. – Palangos sanitarinėje-epidemiologinėje stotyje epidemiologo padėjėju ir sanitarijos gydytojo padėjėju.

Felčeris buvo pasiaukojęs darbui ir žmonėms. Tik sulaukęs garbaus amžiaus, 1969 m. P. Jurgutis išėjo į pensiją. Už sąžiningą darbą buvo apdovanotas Sveikatos apsaugos ministerijos padėkomis, garbės raštais.

Išėjęs į pensiją, daug laiko skyrė gilintis į Palangos istoriją. Savo žiniomis apie senuosius Palangos miesto namus ir jų gyventojus dalijosi su žymia kurorto kraštotyrininke Emilija Adikliene, kartu su ja važinėjo po aplinkinius kaimus, rinko eksponatus būsimam kraštotyros muziejui, fotografavo. Jo pomėgis buvo fotografija.

Pranas Jurgutis mirė 1981 m. rugpjūčio 28 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Žemaičių žemė, 2008, nr. 1, p. 63.

Naudota literatūra:

  • Jurgutis Pranas. Iš Kraštiečiai. Palanga. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 62. ISBN 978-609-95578-0-9.
  • MATUKYNIENĖ, Elena. Palangos medikai. Iš Apie medicinos mokslo ir praktikos istoriją Lietuvos pajūryje: prisiminimai ir faktai. Palanga, 1992, p. 30-35.
  • PALANGYTĖ, Jurga. Pranas Jurgutis: Palangos ligoninės įkūrėjas. Žemaičių žemė, 2008, nr. 1, p. 63.
  • RAUDYTĖ, Ilona. Pranas Jurgutis – Palangos ligoninės įkūrėjas. Vakarinė Palanga, 1993, gruodis (nr. 50), p. 23.