Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Paulauskas Steponas (1877 01 14 – 1965 09 25)

Paulauskas Steponas (1877 01 14 – 1965 09 25)

Paulauskas Steponas

   Pirmasis šaulių būrio vadas Palangoje, saviveiklininkų vadovas                

S. Paulauskas gimė 1877 m. sausio 14 d. Pasertupio kaime, Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje. Mokėsi Petrapilyje, į ūkį negrįžo, įsidarbino Liepojoje, vedė Ievą Reinikaitę, ten gimė keturi jų vaikai. Liepojoje Paulauskai gyveno Balio Dvariono tėvų namuose, buvusiame tarnų name (Liudviko g. 20). Paulauskų ir Dvarionų šeimos draugavo. Dirbdamas Liepojos odų fabrike, S. Paulauskas kovojo prieš darbininkų išnaudojimą, teisių suvaržymą, priespaudą, tuo neįtikdamas valdžiai. Po 1905–1907 m. revoliucijos Rusijoje S. Paulauskas buvo rusų žandarmerijos priežiūroje, įtrauktas į sekamųjų asmenų sąrašą,  o prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, ištremtas į Tambovą. Vyrą ištrėmus, Ieva Paulauskienė su vaikais grįžo į Lietuvą, apsigyveno tėviškėje, Lazdininkuose. S. Paulauskas iš tremties  į Lietuvą grįžo 1920 m.

1921 m. Paulauskai apsigyveno Palangoje, nuomojo būstą, vėliau įsigijo namą Kretingos gatvėje. Steponas Paulauskas buvo geras siuvėjas, jo užsakovai būdavo kunigai, karininkai. Šeima dar saugo metalinį masyvų siuvėjo antspaudą  (tekstas – kirilica).

Steponas Paulauskas kartu su Stase Vaineikiene, surinkę palangiškių parašus, važiavo į Rygą gauti gubernatoriaus Dmitrijaus Sverbejevo leidimą atkurti Palangos gimnaziją. 1922 m. Palangos gimnazija pradėjo darbą.

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. Šaulių sąjunga sudarė Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalį ir priklausė tiesiogiai kariuomenės vadui. Sąjunga buvo suskirstyta į rinktines.  Steponas Paulauskas 1921 m. Palangoje įkūrė šaulių būrį ir buvo pirmasis jo vadas. Būrys priklausė Kretingos rinktinei. 1923 m. sausio mėn., vaduojant Klaipėdos kraštą,  S. Paulauskas vadovavo Palangos šauliams-savanoriams, o jo vaikai sukilėliams nuvežė maisto, kurį parūpino Stasės Vaineikienės įkurtas kooperatyvas „Talka“.

Šaulių auklėjamasis kultūrinis darbas buvo paremtas šūkiu „Švieskis ir šviesk“. Šauliai steigė dramos mėgėjų kuopeles, chorus, orkestrus. Steponas Paulauskas Palangoje subūrė saviveiklos mėgėjus ir jiems vadovavo 1921–1924 m. Repeticijos vykdavo jo paties name. Vaidinimams saviveiklininkai iš grafo Tiškevičiaus nuomodavo Kurhauzo salę. Norėdami į spektaklius pritraukti jaunimo, po vaidinimo organizuodavo šokius. Šventėms ir minėjimams šaulių meno kuopelė paruošdavo įdomių vaidinimų. Švenčių metu šauliai būdavo uniformuoti. Saviveiklos mėgėjai Palangoje suvaidino šiuos spektaklius: „Griunvaldo kova“, „Laisvės kovotojai“, „Trys mylimos“, „Kuprotas oželis“, „Kurčias žentas“, „Amerika pirty“  ir kt.

Prieš sovietams užimant Lietuvą, Steponas Paulauskas, bijodamas, kad neišvežtų į Sibirą, iš Palangos pasitraukė į Kauną. Kadangi buvo raštingas, įsidarbino Kauno miesto vykdomajame komitete, buvo atsakingas už naminių gyvūnų registraciją, gavo Socialistinio darbo žymūno medalį. Žmona Ieva Paulauskienė su vaikais liko Palangoje.

Šaulių vado giminaičiai išsaugojo S. Paulausko pasą. Tiems, kas 1940 m. balsavo už Lietuvos įjungimą į TSRS sudėtį, pasuose buvo dedamas  spaudas „Balsavo“. Stepono  Paulausko pase tokio spaudo nėra, vadinasi, jis nebalsavo už Lietuvos įstojimą į Sovietų Sąjungą.

Po Antrojo pasaulinio karo Paulauskų namas ir žemė Palangoje buvo nacionalizuoti. 1959 m. Steponas Paulauskas, grįžęs į Palangą, žemę atgavo, bet savo namų išsipirkti nespėjo, juos nupirko kiti žmonės. Paulauskai gavo sklypą Palangoje, Baltijos aikštėje, ten pasistatė naujus namus.

Steponas Paulauskas mirė 1965 m. rugsėjo 25 d., palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Nuotrauka iš Lukrecijos Vaitkevičienės asmeninio archyvo.

Naudota literatūra:

  • VAITKEVIČIENĖ, Lukrecija. Paulauskų giminė [mašinraštis]: atsiminimai. Užrašė Bronislava Spevakovienė. Palanga, 2015. [5] lap.
  • PAULAUSKAITĖ-NARKEVIČIENĖ, Julija. Stepas Paulauskas. Palanga, 1993, sausio 15, p. 6-7.
  • PAULAUSKAS, Stepas. Gyvenimo kelias. Cicero, Ill., 1979. 69 p.