Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Vainoras Stasys (1909 09 26 – 1964 06 29)

Vainoras Stasys (1909 09 26 – 1964 06 29)

Žurnalistas, redaktorius, vertėjas

Stasys Vainoras gimė 1909 m. rugsėjo 26 d. Palangoje, žvejo šeimoje.

1925 m. baigė keturmetę mokyklą Palangoje, 1930 m. – Klaipėdos lietuvių gimnaziją. 1931–1934 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką.

Nuo 1928 m. bendradarbiavo laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Lietuvos keleivis“, „Vakarai“, 1935–1940 m. – leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Karys“, „Ūkininko patarėjas“, „Talka“, „Tautos ūkis“, „Trimitas“.

1935–1940 m. redagavo žurnalą „Mūsų jūra“. Leidinyje daug dėmesio skiriama Šventosios uosto tematikai.

Iki Antrojo pasaulinio karo S. Vainoras dažnai rašė straipsnius jūrinės valstybės politikos klausimais, ruošė reportažus jūrine tematika. 1940–1941 m. buvo Kaune leisto žurnalo „Sodyba“ redaktoriaus padėjėjas.

Augęs tarp žvejų, jis irgi buriavo, buvo dažnas svečias „Lietuvos Baltijos Lloydas“ laivuose – su bloknotu ir rašomąja mašinėle leisdavosi į tolimas keliones.

Pirmosios sovietų okupacijos metu buvo įsijungęs į Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veiklą. Lietuvių aktyvistų frontas – antisovietinio pasipriešinimo organizacija, veikusi 1940–1941 m., parengusi ir įvykdžiusi 1941 m. Birželio sukilimą.

Vokiečiams LAF veiklą sustabdžius, Stasys Vainoras perėjo į pogrindį ir įstojo į Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) eiles. 1943–1944 m. veikė kaip LLKS įgaliotinis ir ryšininkas Rygoje, palaikydamas kontaktą su Latvijos ir Estijos antinaciniu pogrindžiu ir tarpininkaudamas ryšių palaikymui su Švedija.

1944 m. gegužę Rygoje gestapo suimtas ir kalintas Rygos kalėjime bei Salaspilio ir Štuthofo koncentracijos stovyklose. Karui Europoje pasibaigus, jis švedų Raudonojo kryžiaus iniciatyva atvežtas į Švediją.

1949 m. persikėlė gyventi į JAV, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Lietuvoje ir JAV paskelbė grožinės literatūros vertimų. 1950–1951 m. dirbo laikraščio „Vienybė“ redaktoriaus padėjėju Brukline, 1951–1964 m. – laikraščio „Naujienos“ (Čikagoje) pasaulio žinių redaktoriumi.

1939 m. Stasys Vainoras išvertė  į lietuvių kalbą anglų kilmės amerikiečių rašytojų Charles Nordhoff ir James Norman Hall kūrinį „Maištas Bounty laive“ („Mutiny on the Bounty“), kuris buvo išspausdintas „Lietuvos aide“.

1941 m. išvertė į lietuvių kalbą lenkų kilmės anglų rašytojo Joseph Conrad grožinį kūrinį „Taifūnas“ („Typhoon“), 1961 m. – „Lordą Džimą“ („Lord Jim“), 1952 m. – švedų prozininko, Nobelio premijos laureato Pär Lagerkvist romaną „Barabas“ („Barabbas“), drauge su V. Civiniskiu – „Brolių Grimų pasakas“.

Stasys Vainoras mirė 1964 m. birželio 29 d. Čikagoje, JAV.

Naudota literatūra:

  • BUROKAS, Edvardas. Pūtėme prieš vėją. Vilnius: Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 2011, d. 5, p. 478.
  • PILAITIS, Gediminas. Klaipėdietis Venantas Butkus – LŽS Mato Šalčiaus premijos laureatas. Žurnalistika, 2016, nr. 1, p. 112–113.
  • Vainoras Stasys. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, t. 32, p. 496.
  • Vainoras Stasys. Iš: Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 541.