Pradžia / Kraštotyra / Palangos vardai / Kraštotyra / Palangos vardai / Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868 03 22 – 1953 02 20)

Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868 03 22 – 1953 02 20)

Lietuvių rašytojas, filosofas, kultūros veikėjas, muzikas, pedagogas

Vilhelmas Storosta gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės r.). Mokėsi Naujakiemio, Pilkalnio mokyklose, baigė Ragainės mokytojų seminariją (1888). Vokietijos universitetuose studijavo filosofiją, religijotyrą, meno, muzikos, literatūros istoriją, užsienio kalbas. Dirbo pedagogu Kintų, Tilžės mokyklose (1888–1912), dėstė lietuvių kalbą ir skaitė literatūros paskaitas Berlyno universiteto Rytų kalbų seminare (1917–1919), po keletą mėnesių mokytojavo Telšiuose, Palangoje (1920, 1921, 1923). Vydūnas gyveno Tilžėje, 1945 m.  pasitraukė į Vokietiją.

1922–1923 m. žiemą, S. Vaineikienės kvietimu užimti vedėjo pareigas, keletą savaičių dirbo Palangos mokykloje, tačiau Lietuvos Švietimo ministerija Vydūno, kaip svetimšalio, mokyklos vedėju nepatvirtino.

1923 m. vasarą pirmąkart skaitė paskaitas mokytojų kursuose Palangoje. Į savarankiška valstybe tapusią Lietuvą mąstytojas dėjo dideles viltis, tikėjo, jog joje bus realizuoti jo puoselėti idealai. Į Lietuvos aktualijas krypo beveik visa grožinė ir filosofinė kūryba, ypač toji, skelbta Lietuvos spaudoje.

Tarpukaryje vasarodamas Palangoje, dažnai apsistodavo Liudo ir Stasės Vaineikių namuose. Juose susipažino su Ignu Končiumi, kitais lietuvių inteligentais. Vasarojimą Palangoje liudija išlikusios fotografijos: „Vydūnas Palangoje prie Birutės kalno su Lietuvos mokytojais“ (1923), „Vydūnas Palangoje prie Vaineikių namo“ (1923), „Giedotojų draugijos choras su Vydūnu Palangoje“ (1931) ir negausūs amžininkų užrašyti atsiminimai. Vakarais jį kviesdavo į susitikimus kurorte vasarojanti publika. Filosofas – išgarsėjęs, populiarus, todėl į susitikimus ateidavo ne tik pasauliečių, bet ir dvasininkų, moterų vienuolių.

Parašė Vydūnas lietuvių kalbos vadovėlių, mokymo priemonių, filosofinių, kultūrologinių darbų, veikalą „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, apie 30 dramos veikalų: pjesių, libretų. Dramaturgijoje reiškiamas protestas prieš vokiškąjį imperializmą, tautų pavergimo ir asimiliavimo politiką, keliamos nacionalinės ir žmogaus savigarbos ugdymo idėjos. Iš svarbesnių kūrinių paminėtinos trilogijos „Prabočių šešėliai“, „Amžina ugnis“, tragedija „Pasaulio gaisras“ ir kt. Vydūnas išvertė J. V. Getės, I. Kanto, R. Tagorės kūrinių.

Kultūrine veikla prisidėjo prie Mažosios Lietuvos lietuvių kovos su germanizacija. Daugelyje Didžiosios ir Mažosios Lietuvos miestų skaitė paskaitas meno, kultūros, moralės, etikos, istorijos temomis, dalyvavo įvairių lietuviškų draugijų veiklose, bendradarbiavo periodinėje spaudoje, redagavo ir leido žurnalus „Šaltinis“, „Jaunimas“, „Naujovė“, „Darbymetis“, vadovavo chorams, buvo nuolatinis Mažosios Lietuvos dainų švenčių dirigentas. 1895 m. įkūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir 40 metų jai vadovavo.

Kauno Vytauto Didžiojo universitetas suteikė Vydūnui garbės daktaro laipsnį (1928).

Vydūnas mirė 1945 m. vasario 20 d. Detmolde (Vokietija). 1991 m. jo palaikai perlaidoti Bitėnų kapinaitėse Lietuvoje.

Vydūno atminties ženklai Palangoje: filosofo vardu pavadinta alėja, rekonstruotame skulptūrų parke (Vytauto g.), pastatyta Alberto Belevičiaus skulptūra „Vydūnas“ (1983).

Naudota literatūra:

  • BAGDONAVIČIUS, Vacys; MATULEVIČIUS, Algirdas. Vydūnas, tikr. Vilhelmas Storostas, Storosta. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, t. 25, p. 91–92. ISBN 978-5-420-01741-8.
  • BAGDONAVIČIUS, Vaclovas. Vydūnas, tikr. Vilhelmas Storostas. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 718–722. ISBN 978-5-420-01658-9.
  • GRIŠKEVIČIUS, Gediminas. Reikšmingi prisiminimai–į naują knygą. Palangos tiltas [interaktyvus]. 2013-05-27 [žiūrėta 2018m. birželio 15d.]. Prieiga per internetą: http://www.palangostiltas.lt/reiksmingi+prisiminimai++i+nauja+knyga+,7,2,3671.html.
  • RUZGAS, Albinas. Vydūno viešnagės Palangoje. Gimtinė, 2006, nr. 9.
  • VAINEIKIENĖ, Stasė. Palangos atsiminimai; Pabėgėlės užrašai. Palanga: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2014, p. 32, 41–42. ISBN 978-609-404-173-0.
  • Vydūnas (Storosta Vilhelmas). Iš: Klaipėda. Kraštiečiai. Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2013, p. 123–124. ISBN 978-609-95578-0-9.